دستگاه ازن زنی جهت ضدعفونی آب دریاچه باغ پرندگان

باغ پرندگان شهردرای منطقه چهار

دستگاه ازن زنی جهت ضدعفونی آب دریاچه باغ پرندگان

 

کارفرما : شهرداری منطقه ۴ ، باغ پرندگان تهران

موضوع : دستگاه ازن زنی جهت ضدعفونی آب دریاچه باغ پرندگان

ظرفیت دستگاه : دستگاه ازن زنی با ظرفیت۵۰۰ گرم بر ساعت

سال اجرا : ۱۳۹۸

دوره تضمین : ۱۲ ماه

خدمات پس از فروش : ۵ سال