دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم کار سری Ozonica

ازن ژنراتور صنعتی

دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم سری Ozonica

 

 

 

 

 

 

  • دارای تکنولوژی پیشرفته (Corona discharge – micro gap)
  • دارای میکروپروسسور داخلی با قابلیت کنترل توسط سنسور
  • هزینه نگهداری کم و با قطعاتی با طول عمر بالا و استهلاک کم
  • دارای سیستم خنک کننده همزمان آب و هوا
 

Operating Weight kg

Outline  dimensions WDH cm Cooling water flow rate

L/min

Raw O2 L/min Dry air Nm3/h Ozone production Air g/h Ozone production O2 g/h model
۸۵ ۱۰۰*۸۰*۵۰ ۶ ۸ ۱٫۷ ۳۰ ۵۰ OZ-50
۱۱۵ ۱۰۰*۸۰*۵۰ ۸ ۱۰ ۲٫۳ ۳۹ ۶۵ OZ-65
۲۸۰ ۱۰۰*۸۰*۵۰ ۱۲ ۱۵ ۳٫۴ ۶۰ ۱۰۰ OZ-100
۲۸۰ ۱۰۰*۸۰*۵۰ ۱۵ ۱۸ ۳٫۶ ۷۲ ۱۲۰ OZ-120
۲۸۰ ۱۰۰*۸۰*۵۰ ۱۹ ۲۴ ۳٫۹ ۹۰ ۱۵۰ OZ-150
۳۲۰ ۱۰۰*۱۰۰*۸۰ ۲۵ ۳۰ ۵٫۹ ۱۲۰ ۲۰۰ OZ-200
۳۶۰ ۱۰۰*۱۰۰*۸۰ ۲۷ ۳۸ ۷٫۴ ۱۵۰ ۲۵۰ OZ-250
۶۴۰ ۱۵۰۰*۱۲۰۰*۱۴۰۰ ۵۰ ۶۰ ۷٫۹ ۲۴۰ ۴۰۰ OZ-400
۸۰۰ ۱۵۰۰*۱۲۰۰*۱۴۰۰ ۵۵ ۷۵ ۱۴٫۸ ۳۰۰ ۵۰۰ OZ-500
۱۵۵۰ ۱۷۰۰*۱۲۰۰*۱۵۰۰ ۱۱۳ ۱۵۰ ۲۴ ۶۰۰ ۱۰۰۰ OZ-1000
۲۴۰۰ ۱۹۰۰*۱۸۰۰*۱۹۰۰ ۲۱۲ ۳۰۰ ۳۹ ۱۲۰۰ ۲۰۰۰ OZ-2000
۴۵۰۰ ۱۹۰۰*۲۲۰۰*۳۴۰۰ ۴۵۰ ۷۵۰ ۹۲ ۳۰۰۰ ۵۰۰۰ OZ-5000
۷۹۰۰ ۲۰۰۰*۲۵۰۰*۴۴۰۰ ۸۰۰ ۱۵۰۰ ۱۷۳ ۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰ OZ-10000
۱۳۶۰۰ ۲۳۰۰*۳۳۰۰*۴۹۰۰ ۱۲۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۸ ۱۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰ OZ-20000
۲۱۷۵۰ ۲۳۰۰*۴۱۰۰*۶۲۰۰ ۲۱۰۰ ۷۰۰۰ ۷۹۴ ۲۷۶۰۰ ۴۶۰۰۰ OZ-46000