ازن دیستراکتور (Ozone Destractor)

ازن دیسترکتور

ازن دیسترکتور (Ozone Destructor)

ازن ابزاری سودمند جهت ضدعفونی و گندزدایی در صنایع مختلف می باشد. با توجه به نحوه تزریق گاز ازن در صنایع مختلف ممکن است همیشه مقداری گاز ازن اضافی حاصل از تزریق باقی بماند. از ازن دیسترکتور جهت تخریب ازن اضافی حاصل از تزریق استفاده می شود.

در این فرایند بوسیله بالا بردن دما در یک محدوده مشخص و کنترل شده ، ازن به اکسیژن تبدیل می شود. در مواردی که تزریق ازن در حجم بالا و داخل مخازن درب بسته انجام پذیرد ازن اضافی حاصل از تزریق که بالای مخزن تشکیل می شود هنگام خروج از مخزن از واحد تخریب ازن عبور می کند و در معرض حرارت بالا و کنترل شده قرار می گیرد. این دما بسته به حجم گاز ورودی متفاوت است ، همچنین در برخی از مدلها از کاتالیست مخصوص در کنار حرارت استفاده می شود. ازن پس از عبور از واحد تخریب ازن (Ozone Destructor  ) به اکسیژن تبدیل می شود.

با توجه به اینکه تمامی قسمتهای ازن دیسترکتور با گاز ازن و غلظت بالا درتماس می باشد لذا تمامی قسمتهای ازن دیسترکتور و کنترلرها می بایست مقاوم به ازن و درجه حرارت بالا باشند.