اورهال دستگاه ازن زنی آب و فاضلاب کردستان

اورهال سیستم ازن زنی سنندج

اورهال سیستم ازن زنی سنندج به ظرفیت ۱۲ کیلوگرم بر ساعت

اورهال دستگاه ازن زنی آب و فاضلاب کردستان

 

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب کردستان

موضوع :اورهال دستگاه ازن زنی آب و فاضلاب کردستان – سنندج

ظرفیت دستگاه : دستگاه ازن زنی با ظرفیت ۱۲ کیلوگرم بر ساعت

سال اجرا : ۱۳۹۸

مدت اجرا : ۱۴ روز