روز جهانی آب

روز جهانی آب

روز جهانی آب

 

به دنبال برگزاری کنفرانس سازمان ملل در مورد «محیط زیست و توسعه UNCED» در ژوئن سال ۱۹۹۲ که منجر به تهیه و تصویب سند و دستور کار « Agenda 21» گردید، مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۲ دسامبر همان سال طی قطعنامه ای، ۲۲مارس (دوم فروردین) هر سال را به عنوان روز جهانی آب اعلام نمود. در این قطعنامه از کلیه کشورها دعوت شده نسبت به گرامیداشت روز مذکور از طرق مختلف از جمله تهیه و توزیع نشریات در مورد افزایش آگاهی های جامعه، برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، میزگردها و نمایشگاه های مرتبط در چارچوب برنامه های توصیه شده در سند دستور کار ۲۱ اقدام نمایند.

شیوه اعلام روز جهانی آب
پس از تصویب سند و دستور کار Agenda 21 در مجمع عمومی ، سازمان یونسکو انتخاب شعار هر سال و اعلام آن راعهده دار گردید. بدین ترتیب سازمان مذکور جز سال ۱۹۹۳ که اولین سال گرامیداشت روز جهانی آب محسوب می گردد برای سال های ۱۹۹۴ و به بعد از بین مسائل و چالش مربوط به منابع آب و مدیریت آن شعار مناسبی را انتخاب و اعلام نموده است. این روند تا سال ۲۰۰۳ که نهاد UN-Water در سازمان ملل تشکیل گردید، ادامه یافته است. نهاد UN-Water به عنوان هماهنگ کننده فعالیتهای کلیه سازمانهای وابسته به سازمان ملل که به نحوی در مدیریت منابع آب فعالیت می نمودند ساماندهی گردید، لذا از سال ۲۰۰۳ به بعد تعیین و اعلام شعار روز جهانی آب به عهده نهاد UN-Water گذاشته شده است.

 

http://waterday.awnrc.com/fa/page.php?rid=48