شرکت ازن آب شرکت دانش بنیان تولیدی نوع ۱

لوگوی دانش بنیان

شرکت ازن آب شرکت دانش بنیان تولیدی نوع ۱

شرکت ازن آب ،پس از تلاش های فراوان و با توجه به ارائه تولیدات در سطح صنعتی کشور به دانش بنیان تولیدی نوع ۱ ارتقا پیدا کرد.

http://daneshbonyan.isti.ir/