تصفیه خانه تکمیلی سپاهان شهر

درام فیلتر شهرداری اصفهان

تصفیه خانه تکمیلی سپاهان شهر

 

کارفرما : شهرداری اصفهان

موضوع : خرید دو دستگاه درام فیلتر ، هشت عدد دریچه کنترل جریان ، چهل و چهار عدد دیفیوزر سرامیکی ، یک دستگاه پارشال فلوم و متعلقات مرتبط تصفیه خانه تکمیلی پساب سپاهان شهر

سال اجرا : در حال اجرا

مدت اجرا : درحال اجرا

دوره تضمین : ۱۲ ماه

خدمات پس از فروش : ۱۰ سال